NSS Stadgar

Klicka här för att ladda ner: NSS Stadgar (ver 2021-03-24) (.pdf 205 KB)

Stadgarnas revision

Dessa stadgar är reviderade inför halvårsmötet 2002. Samt tagna på årsmötet 2002-12-09.
Dessa stadgar är reviderade inför halvårsmötet 2005. Samt tagna på årsmötet 2005-12-03.
Dessa stadgar är tagna på årsmötet 2007.
Dessa stadgar är reviderade vid årsmötet 2014.
Samt tagna på årsmötet 2015.
Dessa stadgar är reviderade vid årsmötet 2018-12-12
Samt tagna på halvårsmötet 2019.
Dessa stadgar är reviderade vid halvårsmötet 2020.
Samt tagna på årsmötet 2021-03-24

STADGAR för Nynäshamns Segelsällskap

Sällskapet bildades år 1915 och har sin hemort i Nynäshamn.
Stadgarna antogs första gången i samband med bildandet och har sedan dess reviderats ett flertal gånger, senast vid halvårsmötet 2015.

§ 1

Sällskapets ändamål

Sällskapets ändamål är att verka för ett aktivt båtliv för medlemmar i alla åldrar. Sällskapet är en allmännyttig, ideell förening som med en verksamhet präglad av god etik och ett gott kamrat- och sjömanskap skall tillvarata och tillgodose medlemmarnas intressen och behov av t.ex ungdoms, tävlings-, brygg-, och varvsverksamhet till för medlemmarnas rimliga insatser och kostnader.

§ 2

Medlemskap

Medlemmar är enskilda personer.
Medlemmar skall verka för sällskapets ändamål.

Mom 1a. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.
Medlem i Sällskapet kan erhållas av envar som ansluter sig till Sällskapets ändamål.

Mom. 1b. Stödjande medlemskap kan vinnas av envar. Medlemskapet berättigar ej till rösträtt, ej heller till brygg-, varvs-, jolle- eller kanotplats. I mån av tillgång kan dock tillfälligt erhållas brygg-, varvs-, eller kanotplats mot erläggande av avgift som årsmötet beslutat.

Mom. 1c. Familjemedlemskap kan vinnas av envar, vars make/maka är medlem i Sällskapet. sammanboende jämställs i detta hänseende med make/maka.
Familjemedlem äger ej rösträtt.

Mom. 1d. Juniormedlemskap kan vinnas av envar upp till och med 19 års ålder. Juniormedlemskap upphör efter det medlemmen fyllt 20 år. Juniormedlem äger rösträtt på årsmöte och allmänt möte efter fyllda 18 år.

Mom. 2a. Medlems dödsfall. Vid medlems dödsfall äger maka/make eller barn rätt att överta den avlidnes varvs-, brygg-, jolle-, kanot-, båtfack- eller köplatser. Sådan rätt kan dock förvärvas endast av den som är eller blir medlem i Sällskapet, samt erlagt stadgeenliga avgifter.
Mom. 3. Hedersmedlem. Hedersmedlem kan på allmänt möte inväljas efter förut hos styrelsen framställt och av denna godkänt förslag. Hedersmedlem åtnjuter samma rättigheter som medlem, men är befriad från årsavgift.

Mom. 4. Uteslutning av medlem. Medlem, som bryter mot Sällskapets stadgar, ordningsföreskrifter eller i laga ordning fattade beslut eller genom olämpligt uppförande eller på annat sätt skadar Sällskapets anseende eller verksamhet kan av styrelsen uteslutas ur Sällskapet.
Frågan om uteslutning av medlem får icke företas till avgörande, förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avge yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken härtill delges den beslutet avser medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.
Medlem, som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid allmänt möte med Sällskapet söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att medlemmen inom 14 dagar efter det att medlemmen fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärendet angående sådant besvär skall föreläggas det ordinarie mötet, som hålles närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klaganden minst 8 dagar i förväg kallas medelst rekommenderat brev.
Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan Sällskapet och den förutvarande medlemmen.
Medlem som ej erlagt avgifter utesluts automatiskt efter en påminnelse.

§ 3

Årsmöte

Mom 1a. Tidpunkt. Årsmöte skall hållas i Nynäshamn under mars månad.
Mom. 1b. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och sänds per post alternativt e-post till sällskapets samtliga röstberättigade medlemmar. Kallelsen skall vara inlämnad för postbefordran senast tre veckor före den dag då årsmötet är avsett att hållas. Till kallelsen fogas föredragningslista enligt §4 kompletterad med vilka konkreta ärenden, som skall behandlas under punkterna 11, 12, 22 och 23.

Mom 2a. Motion. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande Sällskapets verksamhet. Motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Sådant förslag ska tillsammans med styrelsens yttrande hållas tillgängligt för medlemmarna tillsammans med övrigt mötesunderlag.
§ 4

Agenda vid Årsmöte
Vid årsmöte skall följande agenda tillämpas;
1 Mötets öppnande.
2 Fråga om mötets behöriga utlysning.
3 Val av ordförande för mötet.
4 Val av sekreterare för mötet.
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
6 Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
7 Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse.
8 Föredragning av revisorernas berättelse.
9 Fastställande av balans- och resultaträkning.
10 Fråga om ansvarsfrihet.
11 Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”.
12 Fastställande av Hamn- och Varvsordning.
13 Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget.
14 Beslut om arvoden.
15 Beslut om budget och avgifter.
16 Eventuella kompletteringsval.
17 Val av styrelseledamöter.
18 Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart.
19 Val av revisorer och revisorssuppleanter.
20 Val av valnämnd.
21 Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet.
22 Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet.
23 Övriga frågor. Information.
24 Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
25 Mötets avslutande.

§ 5

Allmänt sammanträde

Allmänt sammanträde, annat än årsmöte, hålls i Nynäshamn och utlyses av styrelsen när sådana omständigheter föreligger att ett ställningstagande erfordras före nästa årsmöte eller om minst 20 medlemmar för visst ändamål hemställer härom hos styrelsen.
I sistnämnda fall skall sammanträdet avhållas inom tre månader efter den dag då hemställan kom styrelsen tillhanda, såvitt inte undertecknarna av hemställan godtar en senare tidpunkt.
Kallelse till allmänt sammanträde utfärdas av styrelsen på samma sätt som till årsmöte (§3).
Till kallelsen fogas föredragningslista upptagande de ärenden som skall tas upp till behandling på samma sätt som till årsmöte.

§ 6

Agenda vid Allmänt sammanträde
Vid allmänt sammanträde skall följande agenda tillämpas;
1 Mötets öppnande.
2 Fråga om mötets behöriga utlysning.
3 Val av ordförande för mötet.
4 Val av sekreterare för mötet.
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
6 Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster.
7 Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid mötet.
8 Motioner/Ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet.
9 Övriga frågor. Information.
10 Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
11 Mötets avslutande.

§ 7

Beslutsfattande vid årsmöte och allmänt sammanträde

Röstberättigande vid årsmöte och allmänt sammanträde är alla Sällskapets medlemmar (§2) som erlagt stadgeenliga avgifter.
Endast ärenden upptagna på utsänd föredragningslista får tas upp till beslut.
Beslut fattas genom öppen omröstning, om inte någon av de närvarande röstberättigande medlemmarna begär sluten omröstning.’
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden vid sammanträdet biträder, dock att, om omröstning gäller val och två eller flera kandidater erhåller samma röstetal, avgörandet sker genom lottning.
Beslut, som gäller ändring av Sällskapets stadgar, blir inte giltig förrän framlagt förslag behandlats vid två på varandra följande sammanträden, varav det ena skall vara årsmöte och det andra kan vara allmänt sammanträde, och minst fyra månader förflutit mellan sammanträdena, varjämte beslutet vid det andra sammanträdet överensstämmer med det som togs vid det första sammanträdet och biträds av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§ 8

Räkenskapsår

Sällskapets räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 9

Styrelse och arbetsutskott

Styrelsen, som har sitt säte i Nynäshamn, består av:
ordförande
vice ordförande, tillika ordförande i marknadskommittén
sekreterare, tillika ordförande i utbildningskommittén
kassör, tillika ordförande i finanskommittén
samt de ledamöter, vilka samtidigt är ordförande i någon av de eventuella kommittéer som finns upptagna i Arbetsordningen för kommittéer (§11).
Styrelsen utses i enlighet med den valordning som anges i § 16.
Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden vid sammanträdet biträder. Inget beslut är dock giltigt med mindre än att det biträds med en mer än hälften av styrelsens ledamöter.
För behandling av löpande särskilt brådskande ärenden kan styrelsen utse ett arbetsutskott bestående av minst tre ledamöter.
Styrelsen och arbetsutskottet sammanträder så ofta som behövs på kallelse av ordföranden.

§10

Styrelsen och ledamöternas arbetsuppgifter

Det åligger styrelsen
att bereda de ärenden som skall behandlas av Sällskapet vid årsmöte eller allmänt sammanträde.
att verkställa Sällskapets beslut.
att förvalta Sällskapets tillgångar.
att upprätta budgetförslag för den ekonomiska förvaltningen samt övervaka efterlevnaden av densamma.
att göra en ekonomisk översikt över påföljande år.
att avge berättelse över Sällskapets verksamhet samt upprätta balans- och resultaträkning för räkenskapsåret, vilka skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari.
att utse ledamöter i arbetsutskottet om styrelsen beslutar att sådant skall finnas (§ 9).
att anställa personal på Sällskapets sekretariat och för Sällskapets övriga verksamhet i den mån detta inte av styrelsen har överlåtits på ledamot av styrelsen
att följa, stödja och samordna inom och mellan Sällskapets kommittéer samt
att i övrigt tillse att arbetet inom Sällskapet bedrivs så att dess i § 1 angivna ändamål på bästa sätt främjas.
Styrelsen äger dessutom
att befullmäktiga en eller flera av styrelsens ledamöter att besluta i invalsärenden i enighet med
§ 2 och om registrering av båt i enlighet med § 17.
att bemyndiga två eller flera av styrelsens ledamöter att två i förening teckna Sällskapets firma,
att utfärda erforderliga fullmakter för utbetalningar från bank och postgiron samt för utkvittering av postförsändelser,
att utfärda de instruktioner som kan anses erforderliga för i Sällskapets tjänst anställda personer.
Ordföranden har överinseendet över Sällskapets verksamhet och leder Sällskapets och styrelsens förhandlingar.
Vice ordföranden träder vid förfall för ordföranden i dennes ställe enligt ordförandens bestämmande. Skulle såväl ordföranden som vice ordföranden vara förhindrade, utse vid årsmöte eller allmänt sammanträde annan medlem och vid styrelsesammanträde annan styrelseledamot att leda förhandlingarna.
Sekreteraren handhar den formella behandlingen av frågor i allmänhet, följer förandet av medlemsregister och båtregister samt bereder och föredrar sådana ärenden som inte av styrelsen remitterats till någon av kommittéerna eller till annan styrelseledamot. Vid Sällskapets, styrelsens och arbetsutskottets sammanträden föres protokoll genom sekreterarens försorg.
Kassören handhar frågor som rör Sällskapets ekonomi och medelsförvaltning, övervakar bokföringen samt bereder och föredrar ärenden som gäller budget, bokslut, balansräkning och medelsförvaltning.

§ 11

Kommittéer

För viktiga grenar av Sällskapets verksamheter skall finnas kommittéer, som på styrelsens uppdrag och under dess ledning handlägger ärenden inom för varje kommitté angivet verksamhetsområde.
Vilka kommittéer som skall finnas, deras sammansättning och verksamhetsområde, anges i av styrelsen upprättad och vid årsmötet godkänd Arbetsordning för Sällskapets kommittéer.

Inledande bestämmelser

I det följande angivna kommittéer, vilka stå under styrelsens ledning, har till uppgift
att ta initiativ till, bereda och verkställa åtgärder inom sina verksamhetsområden till gagn för Sällskapet och dess medlemmar.
att på ett ekonomiskt sunt och ansvarsfullt sätt inom fastställda budgetramar förvalta penningmedel, anläggningar och andra tillgångar för vilka de har ansvar.
att bistå styrelsen och övriga kommittéer och funktioner inom Sällskapet då så anses motiverat för uppnående av största nytta för Sällskapet och dess medlemmar,
och att till styrelsen avge förslag till budget med anslagsäskande för löpande räkenskapsår samt en översikt över ekonomin för påföljande räkenskapsår.
Kommittéerna arbetar självständigt enligt andemeningen i § 1 inom sina verksamhetsområden, men skall i frågor av principiell eller övergripande karaktär samt i ekonomiska frågor av större omfattning genom sin ordförande inhämta styrelsens mening och godkännande.
Kommittén sammanträder på kallelse av sin ordförande. Denna är skyldig att sammankalla kommittén om någon av dess ledamöter begär detta.
Kommittén beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden vid sammanträdet biträder. Inget beslut är dock giltigt med mindre det biträds av minst hälften av kommitténs ledamöter.
Vid kommittésammanträde förs protokoll som tillställs Sällskapets sekreterare.

§ 12
Arbete

Varje medlem som innehar varvs- och/eller bryggplats är skyldig att utföra arbete åt Sällskapet och har att till Sällskapet årligen inbetala en särskild avgift med så stort belopp och i den ordning som årsmötet på förslag av styrelsen fastställer för att finansiera kostnader för medlems arbete. Den medlem som under året utför arbete åt Sällskapet i den omfattning och på det sätt som föreskrivits av styrelsen äger rätt att helt eller delvis återfå den på angivet sätt inbetalade särskilda avgiften. Ersättning för arbetsinsats kan utgå med belopp som årsmötet på förslag av styrelsen fastställer. Vilka arbeten som innefattas bestäms i budgeten på förslag av respektive kommittéordförande.

§ 13
Avgifter

Mom. 1. Inträdes-, års- och övriga avgifter bestäms av årsmötet.
Mom. 2. Avgifter erläggs senast på inbetalningskortet angiven tidpunkt. Är avgifterna inte erlagda till denna tidpunkt, erhåller medlem skriftlig anmaning och förseningsavgift debiteras. Är årssummorna inte erlagda en månad efter mottagandet av anmaningen skall medlemmen uteslutas ur Sällskapet, se även § 2.

§ 14
Revision

Sällskapet utser årligen vid årsmötet två revisorer och två suppleanter för dem.
Revisorerna granskar Sällskapets räkenskaper och styrelsens och kommittéernas verksamhet och förvaltning. De skall avge sin revisionsberättelse senast den sista februari. I den skall anges om ansvarsfrihet kan tillstyrkas samt de erinringar eller påpekanden som revisorerna anser sig böra framföra.

§ 15
Valnämnd

Styrelsen skall till årsmötet nominera tre till fem ledamöter till valnämnden med uppgift att förbereda val vid nästföljande årsmöte av styrelseledamöter, kommittéledamöter, revisorer, revisorssuppleanter.
Valnämnden består av tre till fem ledamöter som skall vara medlemmar i Sällskapet, även stödjande medlem, familjemedlem eller juniormedlem över 18 år kan ingå i valnämnden. En av dessa utses vis årsmötet till ordförande. Styrelseledamot, revisor eller revisorssuppleant får ej tillhöra nämnden.

Ledamot av valnämnden som blir föreslagen till styrelseledamot, revisor eller revisorssuppleant och som förklarar sig beredd att åta sig sådan befattning utträder omedelbart ur valnämnden.
Valnämnd väljs på ett år.
Valnämnden beslutar genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som nämndens ordförande företräder.
Valnämnden skall vid beredning av sitt förslag eftersträva en sådan sammansättning av styrelse och kommittéer att de blir effektiva och arbetsdugliga samt att olika intresseinriktningar i möjligaste mån blir företrädda. Valnämnden skall även tillse att nödvändig nyrekrytering kommer till stånd.
Valnämnden bedriver sitt arbete självständigt men samråder med Sällskapets ordförande och kommittéer. De som deltar i nämndens förhandlingar får inte för utomstående yppa vad som avhandlats.
Valnämnden till sällskapets ställda förslag överlämnas till styrelsen senast 31 januari. Av förslaget skall framgå, dels vilka personer som nämnden föreslår till de olika befattningarna i styrelsen samt till revisorer och revisorssuppleant, dels vilka som föreslagits av medlemmar i enlighet med § 16 mom.6 och som ej omfattas av valnämndens förslag enligt ovan. För erhållande av fullständig överblick bör även ledamöter av styrelsen vilka inte är föremål för val ifrågavarande år namnges i förslaget.

§ 16

Valordning

Mom. 1 Valbarhet
Valbar befattning som styrelseledamot är endast medlem i Sällskapet, dock ej stödjande medlem, familjemedlem eller juniormedlem. Som ledamot i kommitté är samtliga medlemmar valbara.

Mom. 2. Val av styrelseledamöter
Valperioden för ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören är två år, för övriga ledamöter av styrelsen ett år. Under år med jämnt årtal väljs förutom de övriga ledamöterna – ordförande och sekreterare. Under år med udda årtal väljs förutom de övriga ledamöterna – vice ordföranden och kassör.
Samtliga styrelseledamöter kan omväljas för en mandatperiod av högst åtta år. Undantag, om någon lämplig ny ledamot ej finns att föreslå årsmötet, får omval ske med en mandatperiod i taget. Ledamot, som ej är valbar enligt ovan, se Mom. 1., meddelar själv detta till valnämnden.

Mom. 3. Kompletteringsval
Skulle styrelseledamot frånträda sitt uppdrag under första året av valperioden, väljs vid årsmöte ny ledamot för andra året av valperioden.

Mom. 4. Val av ledamot i kommittéerna.
Ledamöter i kommittéerna väljs för ett år i sänder. Ordförande i kommittéer kan omväljas för en mandatperiod av högst åtta år. Undantag, om någon lämplig ny ledamot ej finns att föreslå årsmötet, får omval ske med en mandatperiod i taget. Övriga kommitteeledamöter kan omväljas utan tidsbegränsning.

Mom. 5. medlems valförslag
Medlem som önskar föreslå en eller flera kandidater till styrelse, revisor eller revisorssuppleant skall skriftligen delge valnämndens ordförande sitt förslag senast två veckor före årsmötet med angivande av vilken eller vilka befattningar som avses. För att medlems förslag skall kunna upptagas till behandling på årsmötet fordras att den eller de som föreslagits på valnämnden förfrågan förklarar sig villig att kandidera. Valberedningen ska upprätta en lista över kandidatförslag från medlemmar. Dessa redovisas under särskild rubrik.
Det står envar fritt att komma med förslag till valnämnden men om det inte sker skriftligt behöver inte valnämnden ta med förslaget till årsmötet.

Mom. 6. Förberedelse till valen
Valnämnden sänder senast den 31 januari ett meddelande till styrelse- och kommittéledamöter, revisorer och revisorssuppleanter innehållande uppgifter om
dels vilka styrelsebefattningar som skall bli föremål för val (mom. 2),
dels vilka styrelseledamöter som ej kan omväljas (mom. 2).
dels eventuella kompletteringsval (mom. 3),
dels eventuellt föreliggande avsägelser.
Avsägelser meddelas till valnämnden senast den 30 september.
De kommentarer och förslag som meddelandet kan föranleda skall senast den 30 november framföras till valnämndens ordförande.

§ 17

Båtregistrering

Båt, som ägs av en eller flera medlemmar i Sällskapet, inregistreras i Sällskapets eskader, under villkor att densamma alltid hålles i gott och prydligt skick. I sällskapets matrikel upptas blott en person som ägare till inregistrerad båt. Båt som deltar i tävlingar eller har brygg- och varvsplats, skall vara registrerad.
Då i Sällskapet inregistrerad båt övergå till annan ägare, är den förre ägaren skyldig att därom till kansliet göra anmälan, varefter båten anses icke vidare tillhöra eskadern. Intags båten ånyo i eskadern erläggs av den nye ägaren avgift för densamma. För inregistrerad båt erläggs en årlig båtavgift, som skall täcka Sällskapets kostnader för inregistrering, förbundsavgifter och administration av dessa. Sällskapets standert respektive flagga får endast föras av inregistrerad båt. Inregistrerad båt bör föra Sällskapets flagga, standert och/eller dekal, dessa bör föras väl synligt.

§ 18

Emblem

Sällskapets emblem är
Flagga, som utgörs av en vit fyrkant med blå bård, inuti fyrkanten NSS i blått.
Standert, som utgörs av en vit trekant med blå bård och initialerna i blått.
Mössmärket, en svart krokad, delad med ett diagonalt streck av förgylld metall. I vänster överdel Sällskapets vimpel av emalj. Höger nederdel ett vikingaskepp med rödvita segel ävenledes av emalj.
Blazermärket, tygsköld med svart botten med initialerna NSS i guldtråd.
Det bör ligga i varje medlems intresse att genom ett oklanderligt uppförande hålla Sällskapets emblem i helgd.

§ 19

Förtjänst- och hederstecken

Mom. 1. Sällskapets förtjänst- och hederstecken utgörs av:
1. Förtjänstplakett i brons med emalj.
2. Förtjänstplakett i silver med emalj.
3. Förtjänstplakett i förgyllt silver med emalj (hedersplakett, vilken inkluderar hedersmedlemskap).

1. Rorsmansplakett i brons med emalj.
2. Rorsmansplakett i silver med emalj
Varje kommitté har att ge styrelsen förslag på kandidater till förtjänst och rorsmansplaketter senast den 30 september.

§ 20

Sällskapets upplösning, försäljning och belåning

Skulle, genom oförutsedda händelser, fråga uppstå om Sällskapets upplösning, försäljning eller belåning av Sällskapets tillhörig fast egendom, skall kallelse därom delgivas genom kungörelse.
För beslut om Sällskapets upplösning fordras att frågan behandlas vid två sammanträden, varav det första skall vara årsmöte och det andra antingen allmänt sammanträde eller årsmöte.
För giltigt beslut fordras att vid båda sammanträdena minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna röstar för upplösning. Samma ordning skall gälla för beslut om försäljning eller belåning av Sällskapet tillhörig fast egendom eller annan ändring av verksamhet av väsentlig art. Ingen äger rätt att i sådant beslut deltaga som ej fullgjort alla sina skyldigheter mot Sällskapet.
Sällskapets tillhörigheter skall vid upplösning förvaltas i minst två år av den då sittande styrelsen och skall dessa sedan övergå till sammanslutning med liknande syfte och ändamål som Sällskapets.

§ 22

Ordningar

Sällskapet skall förutom Arbetsordning för kommittéer (§11) ha en Hamnordning och en Varvsordning. Arbetsordningen fastställes av årsmötet medan Hamn- och Varvsordning fasställes av ett årsmöte alternativt ett allmänt sammanträde.

Stadgarnas revision

Dessa stadgar är reviderade inför halvårsmötet 2002. Samt tagna på årsmötet 2002-12-09.
Dessa stadgar är reviderade inför halvårsmötet 2005. Samt tagna på årsmötet 2005-12-03.
Dessa stadgar är tagna på årsmötet 2007.
Dessa stadgar är reviderade vid årsmötet 2014.
Samt tagna på årsmötet 2015.
Dessa stadgar är reviderade vid årsmötet 2018-12-12
Samt tagna på halvårsmötet 2019.
Dessa stadgar är reviderade vid halvårsmötet 2020.
Samt tagna på årsmötet 2021-03-24