NSS Hamnordning

Uppdaterad vid årsmöte 2020-03-02
(.pdf 214 KB)
Hamnordningen reviderad av webmaster 2022-08-08: tog bort kap 11 Gästhamn

 Hamnordning för Nynäshamns Segelsällskap 

1. Bryggplats

Medlem, som önskar erhålla plats vid NSS bryggor, ska göra anmälan härom till Sällskapets kansli. Bryggplatser tilldelas fullvärdiga medlemmarna i mån av tillgång och i turordning. Minimiåldern för erhållande av bryggplats är 18 år. Önskar yngre medlem bryggplats, ska förälder/målsman stå för bryggplats, ansvar och med bryggplatsen sammanhörande skyldigheter. Medlem som inte godtar tilldelad plats placeras sist i bryggplatskön. 

Med bryggplats menas rätt till plats vid någon av NSS bryggor. Hamnkommittén äger rätt att omdisponera bryggplatserna för bästa nyttjande av bryggor. 

Bryggplatsinnehavare är skyldig att rätta sig efter föreskrifter och påpekande av NSS Hamnkommitté. Bryggplatsinnehavare är skyldig vidta de åtgärder som årsmöte eller annat allmänt möte bestämmer. Bryggplatsinnehavare som inte följer dessa föreskrifter, påpekanden eller vidtar åtgärder enligt ovan kan missta sin rätt till bryggplats efter beslut av NSS styrelse 

Anhörig eller nära släkting till avliden medlem äger rätt att överta bryggplats, se NSS stadgar. 

Bryggplatsinnehavare som önskar ha sin båt kvar vid bryggan efter den 16 november är skyldig att kontakta NSS kansli, samt betala en sommarplats avgift. 

2. Byte av båt

Vid byte av båt, ska medlemmen informera NSS-kansli i god tid. Är aktuell plats ej lämplig för den nya båten kan medlem erhålla ny bryggplats anpassad till båtens storlek. Om det ej finns en lämplig plats eller om den erbjudna platsen inte godkänns placeras medlemmen sist i byteskön. 

3. Bryggplatsavgift

Medlem, som innehar bryggplats och önskar behålla denna ska erlägga avgift före den på inbetalningskortet angivna tidpunkten. Är avgiften inte erlagd till denna tidpunkt erhåller medlem en påminnelse och förseningsavgift debiteras. Om avgifterna trots detta inte är erlagda i tid fråntas medlemmen sin rätt till bryggplats så att Sällskapet fritt kan disponera den. Önskar medlem återfå bryggplats får medlem åter ställa sig i kö för erhållande av bryggplats och erbjuds plats i mån av tillgång och i turordning. Medlem som inte önskar behålla sin bryggplats ska skriftligen meddela detta till NSS-kansli. 

4. Bryggvakt

Medlem, förutom hedersmedlemmar, som innehar bryggplats har vaktplikt, med en till två vaktplikter per bryggplats och år. Bryggplatsinnehavaren är ansvarig för att bryggvakten utförs på utsatt tid och plats oavsett om man byter vakt eller lejer ersättare. Vakt och ersättningsvakt får utföras av medlem eller nära anknuten till medlem, som fyllt 18 år. Endast medlem kan åberopa vår försäkring vid skada, ej medlem går därför på egen risk. Kan medlem inte utföra sin vaktplikt på grund av sjukdom, kan medlem genom hemställan, styrkt med läkarintyg, till styrelsen bli befriad från vaktplikt en säsong i taget. Beslut tas på ordinarie styrelsemöte. 

Det åligger den enskilde medlemmen, att själva ta reda på när och var bryggvakt ska utföras. Vaktlistorna läggs ut i respektive vaktkur cirka14 dagar före första vakten. Vaktlistor görs även tillgängliga på NSS hemsida, information om inloggning finns på inbetalningsavin till årsavgiften. Missad vakt bestraffas med böter och straffvakter i enlighet med årsmötets beslut. Kom ihåg att styrka din närvaro genom att stämpla och underteckna stämpelkortet samt lägga det i därför avsedd box. 

Bryggvakten är skyldig att känna till och följa vad som står i bryggvaktens instruktion, som finns i bryggvaktspärmen i respektive vaktkur. 

5. Utlåning/uthyrning av bryggplats

Medlem äger inte rätt att själv låna eller hyra ut sin bryggplats utan detta ska förmedlas av NSS kansli. 

Bryggplats kan lånas ut max två säsonger, efter detta krävs styrelsebeslut för förlängning. 

För att inte bli debiterad för kommande säsong skall ansökan om utlåning ske före 15 januari. 

Bryggvakt hanteras som vid uppsägning av bryggplats. 

6. Uppsägning av bryggplats

Medlem som vill säga upp sin bryggplats ska snarast skriftligen meddela detta till NSS-kansli. 

För att inte bli debiterad för kommande säsong skall uppsägning ske före 15 januari. Om uppsägning sker efter 10 april och före 15 juni är bryggplatsinnehavaren ansvarig för bryggplatsens bryggvakter som infaller före 15 juli. Om uppsägning sker efter 15 juni är bryggplatsinnehavaren ansvarig för bryggplatsens bryggvakter oavsett när den inträffar under säsongen. 

7. Vinterbryggplats

Bryggplatsinnehavare som önskar ha sin båt kvar vid bryggan efter den 16 november är skyldig att kontakta NSS kansli, samt betala en sommarplats avgift. 

NSS kan dessutom erbjuda ett antal iordningställda vinterbryggplatser från 15 oktober till 14 april. Båtägaren blir hänvisad till därför bestämda bryggplatser, med strömbildare och tillgång till elanslutning. Dessa bryggplatser debiteras efter avgifter som bestäms på årsmötet. 

8. Ansvarsförsäkring

Båt som utnyttjar NSS anläggningar ska vara ansvarsförsäkrad. Båtägaren är skyldig att ha sin båt försäkrad till skydd för andra (minst brand och ansvarsförsäkring). Vid delat ägande ska båten vara försäkrad i bryggplatsinnehavarens namn. Båtägaren är skyldig att kunna visa försäkringsbevis inför transport med NSS sjösättningssystem. De båtägare som själva sjösätter/torrsätter och har plats hos NSS, måste i god tid visa upp försäkringsbevis för NSS kansli

9. Ordningsföreskrifter

Bryggplatserna får inte belamras med allehanda föremål såsom jollar, aktersnurror, metspön, tampar, dunkar o, dyl. Utrustning på land som inte kan identifieras till någon ägare kommer att avlägsnas efter ett år. Upplagda jollar ska ligga på avsedda platser och vara försedda med ägarens namn. Båtarna ska vara väl förtöjda. Fjädrar säkrade med kätting eller annan jämförbar anordning ska användas. Båtar ska vara så förtöjda att inga skador på egen eller andras båtar uppstår, inte heller på bryggan med utrustning. Båtägaren är ansvarig för orsakade skador på bryggor och båtar. Förtöjningsgods ska tas bort från bryggan, stolpar och bommar i samband med båtupptagningen på hösten. Efter denna tidpunkt kan NSS ta bort förtöjningsgodset som kommer att kasseras. Båtar ska framföras på ett ansvarsfullt sätt inom Sällskapets hamnområden. Varje medlem har ett miljöansvar. Det innebär ansvar att själv ta hand om och forsla bort miljöfarligt avfall för miljöriktigt omhändertagande. Exempel på sådant avfall är batterier, spillolja, färg och lösningsmedel. Miljöstation finns på varvsområdet. 

Allt fiske från Sällskapets bryggor är förbjudet. 

HÅLL GRINDARNA STÄNGDA! 

10. T-Bryggan

T-Bryggan är till för NSS medlemmars båtar för tillfällig förtöjning. Under perioden juni-augusti är tiden begränsad tid max ett dygn. 

Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2002-12-09
Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2004-12-04
Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2005-12-03
Hamnordningen reviderad och tagen vid halvårsmötet 2006-05-29
Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2006-11-18
Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2009-12-03
Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2015-12-09
Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2017-12-07
Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2018-12-12
Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2020-03-02

Hamnordningen reviderad av webmaster 2022-08-08: tog bort kap 11 Gästhamn