Nytt från styrelsen

På medlemsmötet den 28/8 röstades det enhälligt för alternativ 3.

Styrelsens förslag att NSS tackar nej till Näckström Fastigheters erbjudande och söker kontakt med BTH för att inleda förhandlingar till att försöka köpa tomten. Vid mötet närvarade 80 personer.

Information om momspliktighet:

Båtklubbar klassas idag av myndigheterna som bryggföreningar eller ideella föreningar. För att behålla vår status som ideell förening måste vi fortsätta satsa på vår ungdomsverksamhet, tävlingsverksamhet och utbildningsverksamhet samt våra sociala engagemang i form av vår och årsfester för medlemmarna.
Andra regler som är viktigt att vi efterlever:
* Våra lokaler hyrs endast ut till medlemmar som varit medlem i klubben minst ett år.
* NSS tar endast upp båtar på land som är registrerade i NSS och som ägs av medlem i NSS.
* Gästhamnsverksamheten som bedrivs på NSS är endast till för båtar som kommer från andra klubbar som vi har ett utbyte med.

Lacka

Verksamheten på Lacka hade ca 300 gästnätter av icke medlemmar under 2018. Det motsvarar att ca 1000- 1500 människor besöker Lacka under högsäsong. Bojarna håller på att släppa från sina kättingar. Verksamheten på Lacka som helhet ger ett underskott. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att komma med förslag kring hur vi ska hantera Lacka i framtiden.