NSS Varvsordning

Klicka för att ladda ner: NSS Varvsordning
Uppdaterad vid årsmöte 2016-12-07
(.pdf 75 KB)

VARVSORDNING FÖR NYNÄSHAMNS SEGELSÄLLSKAP

Allmänt

Varvsområdet med tillhörande klubbhus och lokaler är medlemmarnas egendom. Det är varje medlems ansvar att all egendom hålls i god ordning, samt verka för god miljö och säkerhet.

Efter tillgång av platser tillhandahåller föreningen varvsplatser för vinter- och begränsad sommarförvaring av medlemmars båtar.

Uppdragning och sjösättning av båtar utförs med kran eller trailer på slip och på tider som meddelas genom NSS kansli.

Samtliga avgifter för varvet beslutas vid NSS årsmöte.

Faktura för vintervarvsavgift skall vara medlem tillhanda senast 1/8 och skall vara betald senast 31/8. Medlem som ej betalat i tid kan ej garanteras vintervarvsplats.

Förvaring av båtar, pallning, täckningsmaterial och övrig utrustning som tillhör båten sker helt på ägarens ansvar. Material och utrustning som förvaras inom varvsområdet skall märkas med ägarens namn och telefonnummer. Omärkt material som kvarligger på varvet efter 1 juni och efter 15 november undanröjs genom NSS försorg.

Båten ska vara ansvarsförsäkrad av varvsplatsinnehavaren.

Giltigt försäkringsnummer ska uppges i samband med bokning av torr och sjösättning.

Båt som ej har gällande försäkring nekas torr samt sjösättning.

 

1          Ansökan om varvsplats

Ansökan om varvsplats skall ske till NSS kansli. Vid fler ansökningar än tillgång av platser, erbjuds plats efter ansökan och turordning samt lämplig båtstorlek/båttyp.

Varvsplats inomhus kan erbjudas medlem som innehar varvsplats.

Tilldelning av skjulplats sker efter ansökan och turordning. Vid större efterfrågan än tillgång, uttas en köavgift.

Ansökan skall innehålla väsentliga uppgifter om båten. Båttyp, längd, bredd, vikt, om egen vagn finns eller vilken typ av pallning som används. Medlem som ansöker om fler varvsplatser, skall göra en ansökan för varje båt.

Medlem som fått varvsplats (vinteruppläggning) betalar varvsinträdesavgift och varvsavgift.

Varvsinträdesavgiften avskrivs på fyra år, varvsavgiften beräknas efter båtens längd och bredd eller båthallens golvyta.

 

2          Varvsplats

Tiden för vinterplats räknas från 1 oktober till och med 31 maj.

Sommarplats är mellan 1 juni och 30 september.

NSS har rätt att debitera hel sommaruppläggningsavgift för båt som sjösätts efter 1 juni.

Sommarplatsavgift gäller båtar både på varvsplan och i fast täckning. Efter ansökan till NSS kansli, kan tillfällig sommarplats för båt eller båtvagn erbjudas medlemmar utan innehav av varvsplats.

Avgiften för varvsplats beräknas efter båtens längd och bredd.

Avgiften för trailerbåtar beräknas på ekipagets största längd och bredd.

Endast trailer med vinterplats får förvaras på varvet under sommarvarvstid och skall då vara väl märkt med namn och telefonnummer. Omärkta trailers som står i vägen på varvet låses med kätting eller placeras utanför staketet av NSS varvskommitte. Båtens täckning får överstiga båtens längd och bredd med max 0,5m = 0,25m/sida. Gäller även master som förvaras på däck.

2.1

Medlem som önskar nyttja sommarplats i anslutning till tidigare vinterplats, skall senast 15 maj, inlämna ansökan med motivering till styrelsen. Medlem som fått tillstånd om sommarplats debiteras varvsavgift för sommarplats enligt ordinarie taxa. Styrelsen beslutar också om båt måste flyttas till annan plats på varvet under sommaren. Kostnaden för flyttning av båten står båtägaren för. För varje förlängning av sommarplats, skall ny ansökan tillställas styrelsen för beslut.

Varvsplatsen får nyttjas i maximalt två år utan sjösättning. Därefter måste båten sjösättas eller flyttas från varvet. Vid flytt från varvet, tillfaller varvsplatsen NSS.

2.2

Medlem som har båt eller trailer på varvet utan tillstånd, kan efter styrelsebeslut uteslutas ur NSS. Båt eller trailer, utan tillstånd, som inte är borttagen från NSS mark, äger NSS styrelse rätt att besluta om försäljning. Försäljning sker då genom NSS styrelses försorg. Denna försäljning startar tidigast 3 månader efter att medlem meddelats om beslut om tvånget att ta bort sin båt. Om båtägaren är okänd anslår NSS styrelsens beslut på anslagstavla och meddelandet läggs också i aktuell båt. Av de pengar som försäljningen ger, går i första hand ersättning till NSS för de kostnader som försäljning och hantering av ärendet inneburit. Eventuellt överskott tillfaller den nu före detta medlemmen. I de fall båtägaren ej kan spåras tillfaller hela summan NSS.

2.3

Medlem som avyttrar sin båt har rätt till varvsplats under två år. Efter två år är den outnyttjade varvsplatsen förverkad och ny varvsinträdesavgift skall erläggas. Nu plats från varvskölistan.

Medlem som önskar låna ut sin plats mer än två säsonger skall skriftligen söka godkännande från NSS styrelse.

Alla förändringar av medlemmars innehav av båtar skall meddelas NSS kansli. All form av överlåtelse av varvsplatser sker genom NSS kansli.

2.4

All hantering av båtar sker helt på båtägarens ansvar. NSS ansvarar inte för skada på person eller material, som inte orsakats av brist i NSS utrustning.

NSS varvskommitte har rätt att döma ut vaggor, vagnar, bockar och stöttor som inte uppfyller god kvalitet. Därmed kan upptagning eller sjösättning nekas.

 

3          Båthall

Medlem som innehar varvplats och betalt inträdesavgiften kan ansöka om plats i båthall.

Sällskapet fördelar lediga platser i turordning enligt kölista och lämplig storlek på båt.

Hallplatsen får inte nyttjas till annat än båtuppläggning.

Avgiften för båthall beräknas efter golvytan på platsen.

Innehavare av hallplats är skyldiga att förvara pallning och täckning åt övriga medlemmar med varvsplats.

 

4.         Bygg-/renoveringshall

Bygghallen hyrs ut till medlemmar som önskar bygga om eller reparera sin båt under kortare tid. Tilldelning sker efter kösystem samt samordning med NSS verksamhet.

Hallen kan hyras på minst en vecka och max 6 månader.

Kostnad för el och uppvärmning tillkommer hyran.

 

5.         Sjösättning

Sjösättning i NSS regi sker på av varvskommitten fastställda dagar med Roodbergvagn på ramp.

Ordinarie sjösättningsperiod 20/4-31/5.

Sjösättningsdagarna med Roodbergvagnen meddelas genom anslag på varvet och föreningens hemsida. Tid för önskad sjösättning med Roodbergvagnen, bokas genom NSS kansli.

För bästa möjliga tillgänglighet, skall bokad tid överenskommas med närliggande medlemmar. Medlem som bokat sjösättning och har sin båt liggande i andra eller tredje led, riskerar att ej få sin båt sjösatt. Varvskommitteen bedömer möjligheten med hänsyn till riskerna och kan därmed inställa sjösättningen. Om båt måste flyttas utan att ägaren är med, fråntar sig NSS allt ansvar för eventuella skador som kan uppstå.

Vid sjösättning äger NSS Varvskommitte rätt att optimera ordningen på båtarna för att minimera omriggning av Roodbergvagnen under passet.

Båt och båtägare skall finnas tillgängliga 1 timme före bokad tid.

Båtägaren skall ha en medhjälpare tillgänglig.

Senast två dagar efter sjösättning skall platsen städas. Pallning, täckning och trailer skall förvaras på uppmärkt plats, väl märkt med namn och telefonnummer. Seaquipstöttor skall ställas ihop till en bunt som varvskommitten lyfter till sommarplats. Toppar får ej förvaras monterade på stöttorna. Pallningsmaterial och stegar o dyl får ej packas i bunten. Om så sker äger NSS varvskommitte rätt att klippa upp eventuellt lås.

 

6.         Torrsättning

Torrsättning i NSS regi sker på av varvskommitten fastställda dagar med Roodbergvagn på ramp.

Ordinarie torrsättningsperiod 15/9-31/10.

Torrsättningsdagarna med Roodbergvagnen meddelas genom anslag på varvet och föreningens hemsida. Tid för önskad Torrsättning med Roodbergvagnen, bokas genom NSS kansli.

Vid torrsättning äger NSS Varvskommitte rätt att optimera ordningen på båtarna för att minimera omriggning av Roodbergvagnen under passet.

Båt och båtägare skall finnas tillgängliga 1 timme före bokad tid.

Båt skall ligga vid rampbryggan vid utsatt tid.

Båtägaren skall ha en medhjälpare tillgänglig.

Kölpallning skall vara i gott skick, samt finnas vid den angivna varvsplatsen vid torrsättningstillfället. NSS Varvskommitte ansvarar för att stöttor lyfts fram ur förvaringskvarteret.

Samtliga båtar som nyttjar Roodbergvagnen ska ha kompatibla bockar/stöttor. Samtliga båtar ska ha stöttor av Seaquiptyp eller motsvarande i antal och storlek enligt tillverkarens anvisning. Motorbåtar kan ha en fast bock bak om denna passar båttypen. Båtar som ej uppfyller dessa krav debiteras avgift för ej kompatibel pallning/stöttning enligt NSS prislista.

6.1 Förvaring av riggad båt

Segelbåtar som förvaras på varvet med riggen på ska ha stöttor av Seaquiptyp eller motsvarande i antal och storlek enligt tillverkarens anvisning.

Stöttorna ska vara sammanlänkade styrbord/babord sida med kätting samt ha plywoodskivor 30*30 cm under benen för att förhindra nersjunkning i marken.

Fall och linor i masten ska ordnas på lämpligt sätt för att förhindra störande ljud mot grannbostäder.

Båtens stöttning ska ha lämplig löpande tillsyn under vintern där stöttornas anliggning mot båten kontrolleras.

 

7.         Säkerhet

Varvsområdet med båtar och tillhörande byggnader är medlemmarnas egendom. Det är medlemmarnas ansvar att hålla hög säkerhet och god miljö inom området.

 • Laddning av batterier skall ske under närvaro.
 • Tillfällig uppvärmning av båt skall ske vid närvaro.
 • Elektrisk anslutning till båt får förekomma vid närvaro.
 • Brandfarliga vätskor skall förvaras i godkända kärl och behållare. Bensin får inte hanteras i lösa kärl ombord. Spolarvätska får ej användas i dunkar för att tynga presenning.
 • Förvara ej thinner eller andra lättflyktiga lösningsmedel, begärliga i berusningssyfte, i båten eller på varvet.
 • Förbud mot förvaring av gasoltuber i eller i närheten av båt.

 

8          Miljö

 • Allt arbete med båtar och utrusning skall ske med största hänsyn till miljö och närliggande båtar.
 • Förbrukat lösningsmedel, oljor, batterier samt färg och färgrester skall samlas upp och deponeras i varvets miljöstation.
 • Störande sprutmålning och blästring skall göras under tiden 15/6 till 31/9
 • Slipning/skrapning av båtbottnar ska ske på ett sätt så att slipdamm, slipvatten och skraprester kan tas omhand som farligt avfall.
 • Färgspill ska sorteras som farligt avfall i separat behållare.
 • Motorkonserveringmedel ska efter användning samlas upp och hanteras som farligt avfall. Det får inte tillföras recipient (t ex havet) eller avlopp.

 

9          Herrelöst material.

Båtar, master, pallning eller annan utrustning som förvarats inom sällskapets varvs- eller hamnområde i mer än ett år och som sällskapet inte kan identifiera någon ägare till, har NSS styrelse rätt att konfiskera. Därefter sker bortforsling eller försäljning.

 

Varvsordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2011-12-05

Varvsordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2012-12-06

Varvsordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2013-12-05

Varvsordningen reviderad och tagen vid årsmöte 2014-12-03

Varvsordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2015-12-09

Varvsordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2016-12-07