NSS Hamnordning

Klicka för att ladda ner: NSS Hamnordning
Uppdaterad vid årsmöte 2016-12-07
(.pdf 67 KB)

HAMNORDNING FÖR NYNÄSHAMNS SEGELSÄLLSKAP

1          Bryggplats

Medlem, som önskar erhålla plats vid NSS bryggor, skall göra anmälan härom till Sällskapets kansli. Bryggplatser tilldelas medlemmarna i mån av tillgång och i turordning. Minimiåldern för erhållande av bryggplats är 18 år. Önskar yngre medlem bryggplats, skall förälder/målsman stå för bryggplats, ansvar och med bryggplatsen sammanhörande skyldigheter. Medlem som inte godtar tilldelad plats placeras sist i bryggplatskön.

Hamnkommittén äger rätt att omdisponera bryggplatserna för bästa nyttjande av bryggor. Anhörig eller nära släkting till avliden medlem äger rätt att överta bryggplats mm enl. § 2 moment 2 b i NSS stadgar.

Bryggplatsinnehavare som önskar ha sin båt kvar vid bryggan mellan 1 november och 31 mars är skyldig att kontakta NSS kansli, samt flytta sin båt till av hamnkommittén anvisad plats. Under denna tid erläggs särskild avgift som bestäms av årsmötet.

 

2          Byte av båt

Vid byte av båt, skall medlemmen informera NSS-kansli i god tid. Om ny bryggplats erfordras erhåller medlem ny bryggplats om båtens storlek erfordrar detta och tillgång till bryggplats finns. Om den erbjudna platsen inte godkänns placeras medlemmen sist i byteskön.

Bryggplatsavgift

Medlem, som innehar bryggplats och önskar behålla denna skall erlägga avgift före den på inbetalningskortet angiven tidpunkt. Är avgiften inte erlagd till denna tidpunkt erhåller medlem skriftlig påminnelse och förseningsavgift debiteras. Är avgifterna inte erlagda en månad efter mottagandet av påminnelsen skall medlemmen fråntas sin bryggplats så att Sällskapet fritt kan disponera bryggplatsen. Önskar medlem återfå bryggplats får medlem åter ställa sig i kö för erhållande av bryggplats och erbjuds plats i mån av tillgång och i turordning. Medlem som inte önskar behålla sin bryggplats skall skriftligen meddela detta till NSS-kansli.

 

3          Bryggvakt

Medlem, förutom hedersmedlemmar, som innehar bryggplats har vaktplikt. OBS! en vaktplikt per bryggplats. Bryggplatsinnehavaren är ansvarig för, oavsett om man byter vakt eller lejer ersättare, att bryggvakten utförs på utsatt tid och plats. Vakt och ersättningsvakt får utföras av medlem eller nära anknuten till medlem, som fyllt 18 år. Icke medlem kan inte åberopa vår försäkring vid skada och går därför på egen risk. Kan medlem inte utföra sin vaktplikt på grund av sjukdom, kan medlem genom hemställan, styrkt med läkarintyg, till styrelsen bli befriad från vaktplikt 1 år i taget. Bryggvakten är skyldig att känna till och följa vad som står i bryggvaktens instruktion, som finns i bryggvaktspärmen i respektive vaktkur.

Det åligger den enskilde medlemmen, att själva ta reda på när och var bryggvakt skall utföras. Vaktlistorna läggs ut i respektive vaktkur senast 14 dagar före första vakten. Vaktlistor finns även tillgängliga på NSS hemsida, information om inloggning finns på inbetalningsavin till årsavgiften.
Missad vakt utan synnerliga skäl bestraffas med böter och straffvakt i enlighet med årsmötets beslut. Kom ihåg att styrka din närvaro genom att stämpla och underteckna stämpelkortet samt lägga det i därför avsedd box.

 

4          Utlåning/uthyrning av bryggplats

Medlem äger inte rätt att själv låna eller hyra ut sin bryggplats utan detta skall förmedlas av NSS kansli.

 

5          Uppsägning av bryggplats

Medlem som vill säga upp sin bryggplats skall snarast skriftligen meddela detta till NSS-kansli.
Uppsägningstid för bryggplatsen är minst 4 veckor till återlämningsdatum för platsen.
Bryggplatsinnehavaren är ansvarig för sin bryggvakt under hela uppsägningstiden oavsett om bryggplatsen tilldelats annan medlem eller inte.

Om anmält återlämningsdatum är efter 15 juni är bryggplatsinnehavaren ansvarig för bryggplatsens bryggvakt oavsett när den inträffar under säsongen. Om bryggplatsinnehavaren efter uppsägningstiden inte önskar gå sin bryggvakt kan han lösa sin bryggvakt med en straffavgift ifall detta meddelats NSS kansli minst 4 veckor innan bryggplatsens bryggvakt. Om bryggplats återlämnas under säsongen 15 april – 15 oktober, sker återbetalning av erlagd bryggplatsavgift för återstående tid med 1/6 av beloppet för varje månad.

 

6          Ansvarsförsäkring

Båt som utnyttjar NSS hamnanläggning skall vara ansvarsförsäkrad. Båtägaren är skyldig att ha sin båt försäkrad till skydd för andra (minst brand– och ansvarsförsäkring). Vid delat ägande skall båten vara försäkrad i bryggplatsinnehavarens namn. Båtägaren är skyldig att visa försäkringsbevis inför sjösättning med NSS sjösättningssystem. De båtägare som sjösätter själva måste före sjösättning i god visa upp försäkringsbevis för NSS kansli.

 

7          Ordningsföreskrifter

Bryggplatserna får inte belamras med allehanda föremål såsom jollar, aktersnurror, metspön, tampar, dunkar o, dyl.

Utrustning på land som inte kan identifieras till någon ägare kommer att avlägsnas efter ett år.
Upplagda jollar vid Trehörningsviken skall ligga på avsedda platser och vara försedda med ägarens namn.

Båtarna skall vara väl förtöjda. Fjädrar säkrade med kätting eller annan jämförbar anordning skall användas. Båtar skall vara så förtöjda att inga skador på egen eller andras båtar uppstår, inte heller på bryggan med utrustning. Båtägare är ansvarig för eventuella skador på bryggor och andra båtar, vilka förorsakats av dåliga förtöjningar eller oskickligt manövrering. Förtöjningsgods skall tas bort från bryggan, stolpar och bommar i samband med båtupptagningen på hösten. Efter denna tidpunkt kan NSS bli tvingad att ta bort förtöjningsgodset.

Båtar får inte framföras inom Sällskapets hamnområden i Trehörningsviken eller Fagerviken med högre fart än 3 knop. Varje medlem har ett miljöansvar. Det innebär ansvar att själv ta hand om och forsla bort miljöfarligt avfall för miljöriktigt omhändertagande. Exempel på sådant avfall är batterier, spillolja, färg och lösningsmedel. Miljöstation finns vid varvet.

Förvara inte thinner eller andra lättflyktiga lösningsmedel, begärliga i berusningssyfte, i båtarna. Lämna inte heller kvar alkoholhaltiga drycker, vilka kan locka till inbrott i båtarna.
Bryggplatsinnehavare är skyldig att rätta sig efter föreskrifter och påpekande av NSS hamnkommitté för höjande av säkerheten och den allmänna bekvämligheten i hamnen. Allt fiske från Sällskapets bryggor är förbjudet.

För förhindrande av båtstölder och inbrott i båtarna är bryggplatsinnehavare skyldig vidta de åtgärder som årsmöte eller annat allmänt möte bestämmer.

HÅLL GRINDARNA STÄNGDA!

 

8          Gästande båtar

Gästande båtar äger rätt att mot en stadgad avgift ligga vid T-bryggan i Fagerviken i mån av plats. Betalning och administration av gästande båtar administreras av NSS kansli.

Bryggplatsinnehavare bör vid tillfälle då han under längre tid inte använder bryggplatsen meddela detta till NSS kansli som då kan använda bryggplatsen för gästande båtar.

Gästande båtar är under vistelsen i hamnen underställda gällande hamnordning i tillämpliga delar.

 

Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2002-12-09

Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2004-12-04

Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2005-12-03

Hamnordningen reviderad och tagen vid halvårsmötet 2006-05-29

Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2006-11-18

Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2009-12-03

Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2015-12-09

Hamnordningen reviderad och tagen vid årsmötet 2016-12-07