Kommittéer

Arbetsordning för NSS kommitéer

Kommittéer, verksamhetsområden och sammansättning

För varje kommitté anges nedan verksamhetsområden genom uppräkning av frågor som kommittén har i uppdrag att handlägga.
Ordförande utses på sätt som anges i stadgarnas § 16.
För varje kommitté anges lägsta antalet ledamöter utöver ordföranden.
Aktuellt antal för valåret föreslås av valnämnden efter samråd med såväl kommitténs som Sällskapets ordförande. Val förrättas i enlighet med stadgarnas § 16 utom där annat anges.

Hamnkommittén
Hamnkommittén skall dels förvalta Sällskapets hamnanläggningar, dels ansvara för planering och genomförande av om-, till och nybyggnationer av Sällskapets hamnanläggningar. Dels ansvara för eventuell gästhamnsverksamhet.
Ordförande: Ledamot av styrelsen.
Övriga ledamöter: Lägst 3 st.

Informationskommittén
Informationskommittén skall handlägga frågor rörande information till såväl medlemskretsen som utomstående i syfte att sprida kännedom om Sällskapets verksamhet. Kommittén skall sköta utgivningen av NSS:aren och biträda vid utgivningen av övriga trycksaker.
Ordförande: Ledamot av styrelsen.
Övriga ledamöter: Lägst 2.

Kanotkommittén
Kanotkommittén skall ansvara för Sällskapets träningsverksamhet, kanottävlingar arrangemang av lång- och semesterpaddling.
Ordförande: Ledamot av styrelsen.
Övriga ledamöter: Lägst 3.

Klubbkommittén
Klubbkommitténs uppgift är även att genom arrangemang med anknytning till båtsporten skapa trevnad för medlemmarna och därigenom öka samhörigheten mellan dessa. Samt anordna utbildnings, temaarrangemang och årsfest.
Ordförande: Ledamot av styrelsen.
Övriga ledamöter: Lägst 3.

Lackakommittén
Lackakommittén skall ansvara för Sällskapets klubbholme.
Ordförande: Ledamot av styrelsen.
Övriga ledamöter: Lägst 3 st.

Marknadskommittén
Marknadskommittén leds av vice ordföranden och har till uppgift att underlätta kontakter mellan Sällskapet och externa organisationer, myndigheter och företag. Kommittén kan också, efter hänskjutande från styrelsen, förbereda frågor som faller vid sidan av övriga kommitteers ansvar
Ordförande: Vice ordförande.
Övriga ledamöter: Lägst 2

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén skall ansvara för sällskapets externa tävlingsverksamhet.
Ordförande: Ledamot av styrelsen.
Övriga ledamöter: Lägst 3.

Utbildningskommittén Jolle och Segling
Utbildningskommittén Jolle och Segling skall ansvara för utbildningar i segling för både Ungdomar och vuxna. Detta innefattar ” prova på ” seglingar, ungdomsläger på olika ambitionsnivåer och med olika inriktning, teori och praktik för kappsegling för jolle och kölbåt. Förarbevis och navigation är andra ämnesområden. Kommittén ansvarare också för skötsel av Föreningens båtar och annan materiel, som krävs för verksamheten. Verksamheten inriktas mot att vara självfinansierande och på sikt kunna ge ett bidrag. Ett mål är att kunna ha en instruktör anställd, halvårsvis eller på halvtid, utöver de ungdomsledare som hämtas i klubben. Utbildningen riktas till sällskapets medlemmar med syfte att höja kompetensen och säkerheten vid segling och att på sikt utveckla aktiva kappseglare på olika nivåer.
Ordförande: Ledamot av styrelsen.
Övriga ledamöter: Lägst 3.

Varvskommittén
Varvskommittén skall förvalta Sällskapets varvsbyggnader och varvsanläggning, ansvara för underhåll och om-, till- och nybyggnation vid varvet samt organisera och leda sjösättning och upptagning av båtar vid Sällskapets varv med hänsyn till medlemmars intressen.
Ordförande: Ledamot av styrelsen.
Övriga ledamöter: Lägst 3.