Kallelser till medlemmar

// Publicerad: 2019-08-11 //

Kallelse till Allmänt medlemsmöte ONSDAGEN den 28 Augusti 2019

Tid: 19.00
Plats: Nya Klubbhuset

Länkar till dokument:
Kallelse till Medlemsmöte (PDF)

Ärende: BTH-tomten
Agenda vid Allmänt sammanträde

1 Mötets öppnande.
2 Fråga om mötets behöriga utlysning.
3 Val av ordförande för mötet.
4 Val av sekreterare för mötet.
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
6 Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
7 Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid mötet.
8 Motioner/Ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet.
9 Övriga frågor. Information.
10 Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
11 Mötets avslutande.

// Publicerad: 2019-03-14 //

Nynäshamns segelsällskap kallar till medlemsmöte

Tid: onsdagen den 3 april kl. 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Länkar till dokument:
Kallelse till Medlemsmöte inkl. bilagor (PDF)

Agenda vid medlemsmöte

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysning
3. Val av ordförande för mötet – föreslaget NSS ordförande
4. Val av sekreterare för mötet – föreslaget NSS sekreterare
5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6. Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster
7. Motioner/Ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet
a. Motion från medlem – bilaga 1
8. Ärenden som av styrelsen hänskjutits för behandling vid mötet
a. Förslag arvoden, bilaga 2
b. Uppföljande beslut av stadgeändringar, bilaga 3
c. Förändringar i NSS Varvsordning, bilaga 4
d. Transport av medlems båt, bilaga 5
9. Övriga frågor och Information.
a. Information om BTH
b. Information om Gästhamnsverksamhet
10. Meddelande om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
11. Mötets avslutande

// Uppdaterad: 2018-12-08, 2018-12-03, Publicerad: 2018-11-19 //

Nynäshamns segelsällskap kallar till årsmöte

Tid: Onsdagen den 12 december, 2018, kl. 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Länkar till dokument:
Kallelse till Årsmöte (PDF)
Årsmöteshandlingar (PDF) (uppdaterad 2018-12-08)
Valnämndens förslag till årsmötet (PDF)
Stadgeändringsförslag (PDF)

Agenda vid årsmöte                                                        

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
 7. Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse.
 8. Föredragning av revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet.
 11. Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”.    
 12. Fastställande av Hamn- och Varvsordning.
 13. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget samt verksamhetsårets utfall i förhållande till budget.
 14. Beslut om arvoden.
 15. Beslut om budget och avgifter.
 16. Eventuella kompletteringsval.
 17. Val av styrelseledamöter.
 18. Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart.
 19. Val av kommittéledamöter.
 20. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 21. Val av valnämnd.
 22. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet
 23. Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet
 24. Övriga frågor.
 25. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
 26. Mötets avslutande.

// Publicerad: 2018-08-15 // E-mail utskick 2018-08-08

Nynäshamns segelsällskap kallar till medlemsmöte

Tid: onsdagen den 29 augusti kl. 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysning
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6. Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster
7. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid mötet (stadgeändring och pågående arbeten om bottenfärger)
8. Motioner/Ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet
9. Övriga frågor. Information
10. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
11.Mötets avslutande

// Publicerad: 2018-02-21

Nynäshamns segelsällskap kallar till medlemsmöte

Tid: Onsdagen den 7 mars, 2018, kl 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Styrelsen i Nynäshamns Segelsällskap kallar härmed medlemmarna till medlemsmöte onsdagen den 7 mars kl. 19.00, för information om pågående arbete med att minska användningen av biocidfärger samt för beslut om genomförande av XRF-mätning.

Som det informerades om vid årsmötet 2017 har en miljöarbetsgrupp bildats och arbetet har kommit igång med att genomföra de åtgärder som omnämns i NSS miljöplan. Miljöplanen är framtagen av styrelsen efter föreläggande från Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMOHF) och inskickad till densamma. SMOHF utövar tillsynen inom miljöområdet på uppdrag av Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun.

NSS miljöplan innehåller tre fokusområden varav minskad användning av biocidfärger är den första och mest angelägna att arbeta med. I kommunikationen mellan SMOHF och båtklubbarna har man tydliggjort båtklubbarnas ansvar för att ha kontroll på bl.a. vilka miljöfarliga bottenfärger som finns på båtarna vid bryggor och på uppställningsområden.

Med anledning av det har miljöarbetsgruppen föreslagit för styrelsen att som ett första steg ska samtliga ca 300 båtar som finns uppställda på varvsområdet undersökas genom XRF-mätning. Mätningen avser halten av tenn, bly, zink och koppar. Mätningen föreslås genomföras av Happy Boat AB (www.happyboat.se).

Även om kravet på XRF-mätning kan motiveras med hänvisning till lagkrav (miljöbalken) önskar styrelsen ändå presentera förslaget vid ett medlemsmöte där det också kommer att beslutas hur kostnaden på 500 kr/båt ska hanteras.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga Utlysning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justeringsmän
6. Val av rösträknare
7.  Information från miljöarbetsgruppen
8.  Styrelsens förslag till beslut
9.  Mötets beslut
10. Mötets avslutande

Styrelsens förslag till beslut:

1.      Genomför XRF-mätning på båtarna uppställda på Sällskapets varvsområde innan sjösättningsperioden startar 2018-04-20.

Undantag kan beviljas av styrelsen för:

– den båtägare som kan uppvisa mätprotokoll avseende halten av tenn, bly, zink och koppar. Mätprotokollet får inte vara äldre än ett (1) år.

– den båtägare som lämnar förpliktelse att sanera båten och fortsättningsvis endast använda biocidfri färg innan nästa sjösättning av båten.

Begäran om undantag enligt ovan ska ställas till styrelsen via kansliet, e-post: info@nhss.se.

2.      Kostnaden för XRF-mätning faktureras respektive båtägare av NSS efter genomförd mätning och erhållet protokoll.

(Offert finns på 500 kr/båt vid mätning av >100 båtar. Idag finns ca 300 båtar uppställda på NSS varvsområde.)

Nynäshamns segelsällskap kallar till årsmöte,
enligt § 3 i stadgarna.

Tid:  Torsdagen den 7 december,  2017,  kl. 19.00
Plats:  Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Agenda vid årsmöte                                                        

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
 7. Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse.
 8. Föredragning av revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet.
 11. Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”.    
 12. Fastställande av Hamn- och Varvsordning.
 13. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget samt verksamhetsårets utfall i förhållande till budget.
 14. Beslut om arvoden.
 15. Beslut om budget och avgifter.
 16. Eventuella kompletteringsval.
 17. Val av styrelseledamöter.
 18. Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart.
 19. Val av kommittéledamöter.
 20. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 21. Val av valnämnd.
 22. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet
 23. Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet
 24. Övriga frågor.
 25. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
 26. Mötets avslutande.

Handlingar finns att hämta i Nya Klubbhuset fr. o. m 1 december 2017.                                                                                                                                

// Publicerad: 2016-12-13

Nynäshamns segelsällskap kallar till medlemsmöte,
enligt § 3 i stadgarna.

Tid: Onsdagen den 18 januari, 2017, kl. 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Ärende: Nynäshamns Segelsällskaps Vision fram till 2025.

Styrelsen kallar härmed till medlemsmöte ang. ovanstående ärende.
Eftersom vi inte hann med visionspresentationen under årsmötet
och vi i styrelsen behöver ert inriktningsbeslut i vissa frågor
inför vårt arbete under 2016/2017.

// Publicerad: 2016-11-14

Nynäshamns segelsällskap kallar till årsmöte,
enligt § 3 i stadgarna.

Tid: Onsdagen den 7 december, 2016, kl. 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Agenda vid årsmöte

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
 7. Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse.
 8. Föredragning av revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet.
 11. Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”.
  – Fastighetskommittén
  – Hamnkommittén
  – Marknadskommittén
  – Klubb- och Informationskommittén
  – Kanotkommittén
  – Lackakommittén
  – Tävlingskommittén
  – Utbildningskommittén för segling och jolle
  – Varvskommittén.
 12. Fastställande av Hamn- och Varvsordning.
 13. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget samt verksamhetsårets utfall i förhållande till budget.
 14. Beslut om arvoden.
 15. Beslut om budget och avgifter.
 16. Eventuella kompletteringsval.
 17. Val av styrelseledamöter.
 18. Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart.
 19. Val av kommittéledamöter.
 20. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 21. Val av valnämnd.
 22. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet
 23. Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet
 24. Övriga frågor.
 25. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
 26. Mötets avslutande.

Handlingar finns att hämta i Nya Klubbhuset fr. o. m 1 december 2016.

Kallelse och dagordning som PDF-dokument

// Publicerad: 2016-04-16

Nynäshamns segelsällskap kallar till medlemsmöte,
enligt § 3 i stadgarna.

Tid: Onsdagen den 18 maj, 2016, kl 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Agenda vid medlemsmöte

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
 7. Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet.
 8. Övriga frågor.
  • Rapport från oppositionsgruppen runt BTH bygget.
  • NSS vision.
  • Gästhamnen och Ställplatser.
  • Momsutredningen.
 9. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
 10. Mötets avslutande.