Kallelser till medlemmar

NSS styrelse vill i enlighet med paragraf 3 i stadgarna kalla till årsmöte den 24 mars 2021, kl 19:00 som digitalt möte.

Agenda för mötet enligt nedan. Kompletterande material kommer att finnas till hands senast den 17:e mars på kansliet samt distribueras per e-post.

Medlemmar som önskar delta i mötet skall anmäla sitt intresse genom att skicka mail till kansliet på adressen: info@nhss.info senast den 17:e mars.

För de medlemmar som inte kan närvara kan dessa skicka en fullmakt per e-post till kansliet senast dagen innan årsmötet. Där ska tydligt framgå: Namn, medlemsnummer, vilken medlem som givits fullmakten samt vilket förslag man röstar på.

Agenda

1 Mötets öppnande
2 Fråga om mötets behöriga utlysning
3 Val av ordförande för mötet – Förslag sittande ordförande
4 Val av sekreterare för mötet – Förslag sittande sekreterare
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6 Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster
7 Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse
8 Föredragning av revisorernas berättelse
9 Fastställande av balans- och resultaträkning
10 Fråga om ansvarsfrihet
11 Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”
12 Fastställande av Hamn- och Varvsordning
13 Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget samt verksamhetsårets utfall i förhållande till budget
14 Beslut om arvoden
15 Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet
a Förtjänsttecken
16 Beslut om budget och avgifter
17 Eventuella kompletteringsval
18 Val av styrelseledamöter
19 Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart
20 Val av revisorer och revisorssuppleanter
21 Val av valnämnd
22 Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet
23 Övriga frågor. Information
a Information från NSS styrelse om bygglov och uthyrning
23 Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
24 Mötets avslutande

Välkomna,
Styrelsen Nynäshamns segelsällskap


NSS styrelse vill i enlighet med paragraf 5 i stadgarna kalla till ett Allmänt sammanträde tisdagen den 24 mars 2020, kl 19:00 i Nya klubbhuset. Dagordning för mötet enligt nedan.

DAGORDNING ALLMÄNT SAMMANTRÄDE 2020
Tid: Tisdagen den 24 mars 2020, kl. 19.00 Plats: Nya klubbhuset

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysning
3. Val av ordförande för mötet – föreslaget NSS ordförande
4. Val av sekreterare för mötet – föreslaget NSS sekreterare
5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6. Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster
7. Motioner/Ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet
8. Ärenden som av styrelsen hänskjutits för behandling vid mötet
a. Förslag till medlemmar om köp av BTH-tomten – Bilaga 1
b. Fastställande av föreslagen budget för 2020, antagen av
årsmötet den 2 mars 2020 – Bilaga 2
9. Övriga frågor och Information.
10. Meddelande om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
11. Mötets avslutande


Nynäshamns segelsällskap kallar till årsmöte 2020

Tid: Måndagen den 2 mars, 2020, kl. 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Agenda vid årsmöte

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysning
3. Val av ordförande för mötet – Förslag sittande ordförande
4. Val av sekreterare för mötet – Förslag sittande sekreterare
5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6. Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster
7. Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”
12. Fastställande av Hamn- och Varvsordning
13. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget
samt verksamhetsårets utfall i förhållande till budget
14. Beslut om arvoden
15. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet
a. Köp av BTH-tomten
b. Förslag Lacka
16. Beslut om budget och avgifter
17. Eventuella kompletteringsval
18. Val av styrelseledamöter
19. Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart
20. Val av revisorer och revisorssuppleanter
21. Val av valnämnd
22. Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet
a. Motion från medlem
23. Övriga frågor. Information
a. Information om utveckling av NSS service till medlemmarna
24. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
25. Mötets avslutande

Via denna länk finns årsmöteshandlingarna.


 

Arkiverade tidigare kallelser

Kallelse till Allmänt medlemsmöte TISDAGEN den 22 oktober 2019

Tid: 19.00
Plats: Nya Klubbhuset

NSS styrelse vill i enlighet med paragraf 5 i stadgarna kalla till ett Allmänt sammanträde den 22 oktober kl 19:00 i Nya klubbhuset. Dagordning för mötet enligt nedan. Kompletterande material kring punkten 8a kommer att finnas till hands en veckan innan mötet och distribueras enligt vanlig rutin.

DAGORDNING

1 Mötets öppnande
2 Fråga om mötets behöriga utlysning
3 Val av ordförande för mötet – föreslaget NSS ordförande
4 Val av sekreterare för mötet – föreslaget NSS sekreterare
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6 Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster
7 Motioner/Ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet
8 Ärenden som av styrelsen hänskjutits för behandling vid mötet
a.BTH-tomten förslag från styrelsen
9.Övriga frågor och Information.
10 Meddelande om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
11 Mötets avslutande

// Publicerad: 2019-08-11 //

Kallelse till Allmänt medlemsmöte ONSDAGEN den 28 augusti 2019

Tid: 19.00
Plats: Nya Klubbhuset

Länkar till dokument:
Kallelse till Medlemsmöte (PDF)

Ärende: BTH-tomten
Agenda vid Allmänt sammanträde

1 Mötets öppnande.
2 Fråga om mötets behöriga utlysning.
3 Val av ordförande för mötet.
4 Val av sekreterare för mötet.
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
6 Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
7 Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid mötet.
8 Motioner/Ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet.
9 Övriga frågor. Information.
10 Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
11 Mötets avslutande.

// Publicerad: 2019-03-14 //

Nynäshamns segelsällskap kallar till medlemsmöte

Tid: onsdagen den 3 april kl. 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Länkar till dokument:
Kallelse till Medlemsmöte inkl. bilagor (PDF)

Agenda vid medlemsmöte

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysning
3. Val av ordförande för mötet – föreslaget NSS ordförande
4. Val av sekreterare för mötet – föreslaget NSS sekreterare
5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6. Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster
7. Motioner/Ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet
a. Motion från medlem – bilaga 1
8. Ärenden som av styrelsen hänskjutits för behandling vid mötet
a. Förslag arvoden, bilaga 2
b. Uppföljande beslut av stadgeändringar, bilaga 3
c. Förändringar i NSS Varvsordning, bilaga 4
d. Transport av medlems båt, bilaga 5
9. Övriga frågor och Information.
a. Information om BTH
b. Information om Gästhamnsverksamhet
10. Meddelande om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
11. Mötets avslutande

// Uppdaterad: 2018-12-08, 2018-12-03, Publicerad: 2018-11-19 //

Nynäshamns segelsällskap kallar till årsmöte

Tid: Onsdagen den 12 december, 2018, kl. 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Länkar till dokument:
Kallelse till Årsmöte (PDF)
Årsmöteshandlingar (PDF) (uppdaterad 2018-12-08)
Valnämndens förslag till årsmötet (PDF)
Stadgeändringsförslag (PDF)

Agenda vid årsmöte                                                        

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
 7. Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse.
 8. Föredragning av revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet.
 11. Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”.    
 12. Fastställande av Hamn- och Varvsordning.
 13. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget samt verksamhetsårets utfall i förhållande till budget.
 14. Beslut om arvoden.
 15. Beslut om budget och avgifter.
 16. Eventuella kompletteringsval.
 17. Val av styrelseledamöter.
 18. Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart.
 19. Val av kommittéledamöter.
 20. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 21. Val av valnämnd.
 22. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet
 23. Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet
 24. Övriga frågor.
 25. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
 26. Mötets avslutande.

// Publicerad: 2018-08-15 // E-mail utskick 2018-08-08

Nynäshamns segelsällskap kallar till medlemsmöte

Tid: onsdagen den 29 augusti kl. 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysning
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6. Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster
7. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid mötet (stadgeändring och pågående arbeten om bottenfärger)
8. Motioner/Ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet
9. Övriga frågor. Information
10. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
11.Mötets avslutande

// Publicerad: 2018-02-21

Nynäshamns segelsällskap kallar till medlemsmöte

Tid: Onsdagen den 7 mars, 2018, kl 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Styrelsen i Nynäshamns Segelsällskap kallar härmed medlemmarna till medlemsmöte onsdagen den 7 mars kl. 19.00, för information om pågående arbete med att minska användningen av biocidfärger samt för beslut om genomförande av XRF-mätning.

Som det informerades om vid årsmötet 2017 har en miljöarbetsgrupp bildats och arbetet har kommit igång med att genomföra de åtgärder som omnämns i NSS miljöplan. Miljöplanen är framtagen av styrelsen efter föreläggande från Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMOHF) och inskickad till densamma. SMOHF utövar tillsynen inom miljöområdet på uppdrag av Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun.

NSS miljöplan innehåller tre fokusområden varav minskad användning av biocidfärger är den första och mest angelägna att arbeta med. I kommunikationen mellan SMOHF och båtklubbarna har man tydliggjort båtklubbarnas ansvar för att ha kontroll på bl.a. vilka miljöfarliga bottenfärger som finns på båtarna vid bryggor och på uppställningsområden.

Med anledning av det har miljöarbetsgruppen föreslagit för styrelsen att som ett första steg ska samtliga ca 300 båtar som finns uppställda på varvsområdet undersökas genom XRF-mätning. Mätningen avser halten av tenn, bly, zink och koppar. Mätningen föreslås genomföras av Happy Boat AB (www.happyboat.se).

Även om kravet på XRF-mätning kan motiveras med hänvisning till lagkrav (miljöbalken) önskar styrelsen ändå presentera förslaget vid ett medlemsmöte där det också kommer att beslutas hur kostnaden på 500 kr/båt ska hanteras.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga Utlysning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justeringsmän
6. Val av rösträknare
7.  Information från miljöarbetsgruppen
8.  Styrelsens förslag till beslut
9.  Mötets beslut
10. Mötets avslutande

Styrelsens förslag till beslut:

1.      Genomför XRF-mätning på båtarna uppställda på Sällskapets varvsområde innan sjösättningsperioden startar 2018-04-20.

Undantag kan beviljas av styrelsen för:

– den båtägare som kan uppvisa mätprotokoll avseende halten av tenn, bly, zink och koppar. Mätprotokollet får inte vara äldre än ett (1) år.

– den båtägare som lämnar förpliktelse att sanera båten och fortsättningsvis endast använda biocidfri färg innan nästa sjösättning av båten.

Begäran om undantag enligt ovan ska ställas till styrelsen via kansliet, e-post: info@nhss.se.

2.      Kostnaden för XRF-mätning faktureras respektive båtägare av NSS efter genomförd mätning och erhållet protokoll.

(Offert finns på 500 kr/båt vid mätning av >100 båtar. Idag finns ca 300 båtar uppställda på NSS varvsområde.)

Nynäshamns segelsällskap kallar till årsmöte,
enligt § 3 i stadgarna.

Tid:  Torsdagen den 7 december,  2017,  kl. 19.00
Plats:  Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Agenda vid årsmöte                                                        

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
 7. Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse.
 8. Föredragning av revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet.
 11. Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”.    
 12. Fastställande av Hamn- och Varvsordning.
 13. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget samt verksamhetsårets utfall i förhållande till budget.
 14. Beslut om arvoden.
 15. Beslut om budget och avgifter.
 16. Eventuella kompletteringsval.
 17. Val av styrelseledamöter.
 18. Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart.
 19. Val av kommittéledamöter.
 20. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 21. Val av valnämnd.
 22. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet
 23. Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet
 24. Övriga frågor.
 25. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
 26. Mötets avslutande.

Handlingar finns att hämta i Nya Klubbhuset fr. o. m 1 december 2017.                                                                                                                                

// Publicerad: 2016-12-13

Nynäshamns segelsällskap kallar till medlemsmöte,
enligt § 3 i stadgarna.

Tid: Onsdagen den 18 januari, 2017, kl. 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Ärende: Nynäshamns Segelsällskaps Vision fram till 2025.

Styrelsen kallar härmed till medlemsmöte ang. ovanstående ärende.
Eftersom vi inte hann med visionspresentationen under årsmötet
och vi i styrelsen behöver ert inriktningsbeslut i vissa frågor
inför vårt arbete under 2016/2017.

// Publicerad: 2016-11-14

Nynäshamns segelsällskap kallar till årsmöte,
enligt § 3 i stadgarna.

Tid: Onsdagen den 7 december, 2016, kl. 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Agenda vid årsmöte

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
 7. Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse.
 8. Föredragning av revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet.
 11. Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”.
  – Fastighetskommittén
  – Hamnkommittén
  – Marknadskommittén
  – Klubb- och Informationskommittén
  – Kanotkommittén
  – Lackakommittén
  – Tävlingskommittén
  – Utbildningskommittén för segling och jolle
  – Varvskommittén.
 12. Fastställande av Hamn- och Varvsordning.
 13. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget samt verksamhetsårets utfall i förhållande till budget.
 14. Beslut om arvoden.
 15. Beslut om budget och avgifter.
 16. Eventuella kompletteringsval.
 17. Val av styrelseledamöter.
 18. Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart.
 19. Val av kommittéledamöter.
 20. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 21. Val av valnämnd.
 22. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet
 23. Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet
 24. Övriga frågor.
 25. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
 26. Mötets avslutande.

Handlingar finns att hämta i Nya Klubbhuset fr. o. m 1 december 2016.

Kallelse och dagordning som PDF-dokument

// Publicerad: 2016-04-16

Nynäshamns segelsällskap kallar till medlemsmöte,
enligt § 3 i stadgarna.

Tid: Onsdagen den 18 maj, 2016, kl 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Agenda vid medlemsmöte

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
 7. Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet.
 8. Övriga frågor.
  • Rapport från oppositionsgruppen runt BTH bygget.
  • NSS vision.
  • Gästhamnen och Ställplatser.
  • Momsutredningen.
 9. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
 10. Mötets avslutande.