Kallelse till medlemsmöte – 29 aug

Kallelse till medlemsmöte
onsdagen den 29 augusti kl. 19.00 i Nya Klubbhuset

Agenda vid Allmänt sammanträde

1 Mötets öppnande
2 Fråga om mötets behöriga utlysning
3 Val av ordförande för mötet
4 Val av sekreterare för mötet
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6 Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster
7 Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid mötet (stadgeändring och pågående arbeten om bottenfärger)
8 Motioner/Ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet
9 Övriga frågor. Information
10 Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
11 Mötets avslutande