Kallelse till årsmöte 24 mars 2021


NSS styrelse vill i enlighet med paragraf 3 i stadgarna kalla till årsmöte den 24 mars 2021, kl 19:00 som digitalt möte. Agenda för mötet enligt nedan. Kompletterande material kommer att finnas till hands senast den 17:e mars på kansliet samt distribueras per e-post.

Medlemmar som önskar delta i mötet skall anmäla sitt intresse genom att skicka mail till kansliet på adressen: info@nhss.info senast den 17:e mars.

För de medlemmar som inte kan närvara kan dessa skicka en fullmakt per e-post till kansliet senast dagen innan årsmötet. Där ska tydligt framgå: Namn, medlemsnummer, vilken medlem som givits fullmakten samt vilket förslag man röstar på.

Agenda

1 Mötets öppnande
2 Fråga om mötets behöriga utlysning
3 Val av ordförande för mötet – Förslag sittande ordförande
4 Val av sekreterare för mötet – Förslag sittande sekreterare
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6 Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster
7 Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse
8 Föredragning av revisorernas berättelse
9 Fastställande av balans- och resultaträkning
10 Fråga om ansvarsfrihet
11 Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”
12 Fastställande av Hamn- och Varvsordning
13 Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget samt verksamhetsårets utfall i förhållande till budget
14 Beslut om arvoden
15 Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet
a Förtjänsttecken
16 Beslut om budget och avgifter
17 Eventuella kompletteringsval
18 Val av styrelseledamöter
19 Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart
20 Val av revisorer och revisorssuppleanter
21 Val av valnämnd
22 Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet
23 Övriga frågor. Information
a Information från NSS styrelse om bygglov och uthyrning
23 Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
24 Mötets avslutande      

Välkomna,
Styrelsen Nynäshamns segelsällskap