Kallelse till årsmöte 24 mars 2021
NSS styrelse vill i enlighet med paragraf 3 i stadgarna kalla till årsmöte den 24 mars 2021, kl 19:00 som digitalt möte. Agenda för mötet enligt nedan. Kompletterande material kommer att finnas till hands senast den 17:e mars på kansliet samt distribueras per e-post.

Medlemmar som önskar delta i mötet skall anmäla sitt intresse genom att skicka mail till kansliet på adressen: info@nhss.info senast den 17:e mars.

För de medlemmar som inte kan närvara kan dessa skicka en fullmakt per e-post till kansliet senast dagen innan årsmötet. Där ska tydligt framgå: Namn, medlemsnummer, vilken medlem som givits fullmakten samt vilket förslag man röstar på.

Agenda

1 Mötets öppnande
2 Fråga om mötets behöriga utlysning
3 Val av ordförande för mötet – Förslag sittande ordförande
4 Val av sekreterare för mötet – Förslag sittande sekreterare
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6 Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster
7 Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse
8 Föredragning av revisorernas berättelse
9 Fastställande av balans- och resultaträkning
10 Fråga om ansvarsfrihet
11 Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”
12 Fastställande av Hamn- och Varvsordning
13 Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget samt verksamhetsårets utfall i förhållande till budget
14 Beslut om arvoden
15 Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet
a Förtjänsttecken
16 Beslut om budget och avgifter
17 Eventuella kompletteringsval
18 Val av styrelseledamöter
19 Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart
20 Val av revisorer och revisorssuppleanter
21 Val av valnämnd
22 Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet
23 Övriga frågor. Information
a Information från NSS styrelse om bygglov och uthyrning
23 Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
24 Mötets avslutande      

Välkomna,
Styrelsen Nynäshamns segelsällskap

Nynäshamns Segelsällskap – Årets Båtklubb 2020
// Pressmeddelande från Båtliv, 24 feb 2020

Nynäshamns Segelsällskap har utsetts till ”Årets Båtklubb 2020” av tidningen Båtliv.
Det är elfte året i rad som Båtliv, medlemsmagasin för riksorganisationen Svenska Båtunionen, utser en båtklubb som har utmärkt sig.
Nynäshamns Segelsällskap (NSS) med sina cirka 1 100 medlemmar är ett föredöme för andra föreningar, enligt tidningen Båtlivs motivering.
– Vi är väldigt glada och stolta för utnämningen. Det här är en förnämlig utmärkelse som kan hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla klubben i Nynäshamn, säger Jerry Larsson, ordförande för Nynäshamns Segelsällskap.
”Årets Båtklubb” får ett prisbord med båtprylar värda cirka 125 000 kr och en elegant skylt i komposit och ädelträ. Skylten passar bra att hänga på klubbhuset som en påminnelse om vilken bra klubb det är.
Nynäshamns SS är en stor båtklubb med cirka 1 100 medlemmar, 600 bryggplatser och 300 varvsplatser. Klubben har en omfattande verksamhet med bland annat en livlig ungdomsavdelning.

Juryns motivering:
”Nynäshamns Segelsällskap ett föredöme inom båtlivet med sin mycket omfattande verksamhet. Ungdomsverksamhet, miljöarbete, integration och framtidsfrågor står i centrum på ett förtroendefullt sätt.”

Medlemsrabatt
Som NSS-medlem så har du 30 öre rabatt per liter hos bensinbryggan i Nynäshamns hamn. Uppvisa medlemskort som du hämtar på NSS kansli

Planerat strömavbrott Trehörningsviken
Ellevio planerar strömavbrott för arbete i elnätet den 29/9 kl 23:00 – 30/9 kl 04:00 NNS anläggning 735999159000116245 berörs av detta. Observera att strömmen kan komma tillbaka närsomhelst under avbrottstiden.

Avgiftskorrigering/ Fakturor


Arbete pågar med att uppdatera medlemsregistret med höjda avgifter efter det att köpet av BTH tomten genomförts. Vi arbetar med att åtgärda de fakturor som uppgivit felaktiga höjningar.
Tack för ert tålamod.

Mastkran
NSS mastkran är tillfälligt ur funktion pga. säkerhetsskäl. Felanmälan är gjord och den beräknas vara åtgärdad och åter i drift senast den 15 september.

Ingen parkering vid Filips holmeDen årliga påminnelsen att man inte får parkera sin bil vid Filips holme, eller ens ta bilen dit. (Filips holme är den delen med bryggor och cykelväg som ligger vid pendelspåret i höjd med Svandammsparken).

Våruppstart paddling 2020 

Hej alla kanotister!
 
Nu är det dags att starta vårsäsongens paddling. Detta vill vi göra med Teknik, paddling, lek & pizza Lördag 2 maj 13:00-18:00 på klubben. Vi försöker hålla distans till varandra och beaktar eget ansvar, sunt förnuft och myndigheters riktlinjer. Byt gärna om hemma, medtag dock ombyte då det är kallt i vattnet.
Det är helt kostnadsfritt för medlemmar.

 

Vi har ett begränsat antal platser så anmälan görs senast tors 30 april till: kanot@nhss.info

 

Vi informerar även om sommarens aktiviteter. Ordinarie uteträningar börjar med start onsdag 6 maj kl 18:00.

 
Observera också att anmälan är öppen för sommarens kanotskolor/läger på Läs mer och anmäl här

Inget ”sjösättningsfik” i år pga Corona-pandeminDet blir tyvärr inget ”sjösättningsfik” i år, pga av Corona-pandemin.

Corona-pandeminKansliet är bemannat dagligen, men inte öppet för fysiska besök pga den rådande Corona/Covid19 pandemin.

Vi ber vänligen alla som vistas på NSS område att respektera de gällande rekommendationerna om ett avstånd på minst två meter ifrån varandra.

Vi får alla hjälpas åt att ta oss igenom detta tillsammans och vara rädda om varandra.

Inköp bottenfärg våren 2020Även i år har medlemmarna i NSS möjlighet att köpa bottenfärg från Hempel till rabatterat pris via ett erbjudande från BåtAccenten.

Erbjudandet bygger på att vi gör en samlad beställning till BåtAccenten, som därefter levererar till vårt varv i Nynäshamn.

Se sidan Miljö – Gemensamt inköp bottenfärg våren 2020 för mer information och beställningsformulär.

OBS! Medlemmarnas beställningar måste vara NSS tillhanda senast söndag den 12/4 kl. 18.00.

Pålarna på land borta från Trehörningen

Pålarna på land borta från Trehörningen


Nu är alla pålar uppsågade och bortkörda.
Stort Tack till Kjell & Sören

Next 1 2 14 15