Inbrott Filipsbryggan
OBS! Inbrott.
Mellan 3-6/9 så har vi haft inbrott i båt och saker har försvunnit ur båt på Filipsbryggan.
Någon har dessutom sovit i båten.
Vi vill uppmana alla medlemmar att hålla extra uppsikt.
Ni som går bryggvakt bör var extra uppmärksamma.

Torrsättningslistor
Anmälningslistor för årets torrsättning finns nu i en pärm utanför kansliet.

Med vänlig hälsning, Varvskommittén

NSS-dagen, sön 19 sept
Då kan du sälja eller köpa de saker som du inte behöver, eller behöver till nästa båtsäsong. Vi kommer också att sälja och lotta ut de saker som vi fick då vi blev Årets Båtklubb. Om du vill sälja saker så ska du märka dem med pris, ditt namn och telefon. Skriv även dit ditt Swish-nummer om du inte är på plats själv. Om du har många saker till försäljning så får du gärna ha ett eget bord och sälja från. Klockan 15 stänger vi och du som lämnat saker för försäljning och inte fått det sålt får komma och hämta det då vi stänger. Fiket kommer att vara öppet under dagen. Välkommen! /Klubbkommittén.

Jobba av din arbetsplikt och ha trevligt!
Nu kan du som vill jobba av din arbetsplikt anmäla dig till kansliet. Vi behöver medarbetare till NSS-dagen den 19 september kl 9-16, och sedan alla lördagar och söndagar från och med den 18 september och sju veckor framåt, då vi planerat att ha fiket öppet under höstens båtupptagningar kl. 9-15. Arbetstiden blir ca 8.30-15.30. Arbetsplikten är 12 timmar. Anmäl dig till kansliet med namn, telefonnummer och när du kan ställa upp. Lämna gärna fler tider. /Klubbkommittén.

Förtöj för storm
Hösten närmar sig även i år, med blåst och regn. Du bör se till din båt så att den är förtöjd med RIKTIGA tampar och att den har ryckdämpare. Detta för att inte bryggan ska gå sönder. Även din jolle bör du se till så att den inte är full med vatten och att den är väl förtöjd. Stäng grinden efter dig samt släpp inte in någon okänd person. Hälsar Hamnkommittén.

Skydda din båt, stäng grinden!


Du som har bryggplats på NSS var uppmärksam på att det finns okända personer som kan besöka din båt. Det har varit påhälsning i en båt i Trehörningsviken. Se till att du stänger grinden efter dig.

SM i Starbåt
Den 6-8 aug så hålls SM i Starbåt vid NSS anläggning. Notera att då är bryggorna runt klubbhuset upptagna av tävlande båtar. Grå klubbhuset används då också av arrangörerna för tävlingsdeltagarnas matservering. Mer info kring tävlingarna https://swestar.org

Uteträningen är igång!
Kom och paddla med oss på onsdagskvällar 18:00 hela sommaren. Både för dig som varit med tidigare som är helt ny.
1620834793887253072356304042955/Kanotkommittén

Vaktlista – revision 2021-04-17

Nu finns vaktlistorna publicerade under Medlem > Vaktlista. Kontrollera att du har den senaste versionen som är 2021-04-17 och finns tryckt längst ner till vänster på vaktlistorna.

Seglar- och kanotläger 2021

Välkommen att läsa mer och boka lägerveckor (vecka 24, 26, 31 och 32) för sommaren 2021.

Kallelse till årsmöte 24 mars 2021
NSS styrelse vill i enlighet med paragraf 3 i stadgarna kalla till årsmöte den 24 mars 2021, kl 19:00 som digitalt möte. Agenda för mötet enligt nedan. Kompletterande material kommer att finnas till hands senast den 17:e mars på kansliet samt distribueras per e-post.

Medlemmar som önskar delta i mötet skall anmäla sitt intresse genom att skicka mail till kansliet på adressen: info@nhss.info senast den 17:e mars.

För de medlemmar som inte kan närvara kan dessa skicka en fullmakt per e-post till kansliet senast dagen innan årsmötet. Där ska tydligt framgå: Namn, medlemsnummer, vilken medlem som givits fullmakten samt vilket förslag man röstar på.

Agenda

1 Mötets öppnande
2 Fråga om mötets behöriga utlysning
3 Val av ordförande för mötet – Förslag sittande ordförande
4 Val av sekreterare för mötet – Förslag sittande sekreterare
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6 Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster
7 Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse
8 Föredragning av revisorernas berättelse
9 Fastställande av balans- och resultaträkning
10 Fråga om ansvarsfrihet
11 Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”
12 Fastställande av Hamn- och Varvsordning
13 Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget samt verksamhetsårets utfall i förhållande till budget
14 Beslut om arvoden
15 Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet
a Förtjänsttecken
16 Beslut om budget och avgifter
17 Eventuella kompletteringsval
18 Val av styrelseledamöter
19 Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart
20 Val av revisorer och revisorssuppleanter
21 Val av valnämnd
22 Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet
23 Övriga frågor. Information
a Information från NSS styrelse om bygglov och uthyrning
23 Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
24 Mötets avslutande      

Välkomna,
Styrelsen Nynäshamns segelsällskap

Nynäshamns Segelsällskap – Årets Båtklubb 2020
// Pressmeddelande från Båtliv, 24 feb 2020

Nynäshamns Segelsällskap har utsetts till ”Årets Båtklubb 2020” av tidningen Båtliv.
Det är elfte året i rad som Båtliv, medlemsmagasin för riksorganisationen Svenska Båtunionen, utser en båtklubb som har utmärkt sig.
Nynäshamns Segelsällskap (NSS) med sina cirka 1 100 medlemmar är ett föredöme för andra föreningar, enligt tidningen Båtlivs motivering.
– Vi är väldigt glada och stolta för utnämningen. Det här är en förnämlig utmärkelse som kan hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla klubben i Nynäshamn, säger Jerry Larsson, ordförande för Nynäshamns Segelsällskap.
”Årets Båtklubb” får ett prisbord med båtprylar värda cirka 125 000 kr och en elegant skylt i komposit och ädelträ. Skylten passar bra att hänga på klubbhuset som en påminnelse om vilken bra klubb det är.
Nynäshamns SS är en stor båtklubb med cirka 1 100 medlemmar, 600 bryggplatser och 300 varvsplatser. Klubben har en omfattande verksamhet med bland annat en livlig ungdomsavdelning.

Juryns motivering:
”Nynäshamns Segelsällskap ett föredöme inom båtlivet med sin mycket omfattande verksamhet. Ungdomsverksamhet, miljöarbete, integration och framtidsfrågor står i centrum på ett förtroendefullt sätt.”

Next 1 2 15 16