Beslut vid medlemsmöte 7 mars

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag, som modifierats något jämfört med förslaget som skickades ut med möteskallelsen:

1. Genomför XRF-mätning på båtar med bottenfärg uppställda på Sällskapets varvsområde innan sjösättningsperioden startar 2018-04-20. Undantag kan beviljas av styrelsen för:
− den båtägare som kan uppvisa mätprotokoll avseende halten av tenn, bly, zink och koppar. Mätprotokollet får inte vara äldre än ett (1) år.
− den båtägare som lämnar förpliktelse att sanera båten innan nästa sjösättning.

Begäran om undantag enligt ovan ska ställas till styrelsen via kansliet, e-post: info@nhss.se senast 2018-03-18.

2. Kostnaden för XRF-mätning faktureras respektive båtägare av NSS efter genomförd mätning och erhållet protokoll. (Offert finns på 500 kr/båt vid mätning av >100 båtar. Idag finns ca 300 båtar uppställda på NSS varvsområde.)

Den som har en båt utan bottenfärg över huvud taget behöver inte anmäla detta, utan båten undantas från mätning automatiskt i samband med mätningens genomförande. Den som däremot eventuellt redan har ett mätprotokoll som är max 1 år gammalt eller som bestämt sig för att sanera båten innan nästa sjösättning och därmed önskar slippa mätningen måste skyndsamt inkomma med en begäran om undantag från XRF-mätning. Det är viktigt att en sådan begäran har inkommit till styrelsen via kansliet senast onsdag i nästa vecka, 2018-03-18.

Se gärna miljöarbetsgruppens sidor på NSS hemsida. Du hittar flera sidor med information under MEDLEM > MILJÖ (länk), och dessa sidor kommer att uppdateras fortlöpande varefter ny information tillkommer.

Presentationen från medlemsmötet den 7/3 finns upplagd under MEDLEM > MILJÖ > BOTTENFÄRGER (länk).

Protokoll från mötet kommer att finnas tillgängligt på kansliet fr.o.m. 2018-03-14.